גיליון 6188 עמוד 1 מתאריך 13/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בשבט התשע״א    6188    13 בינואר 2011

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 2082

הודעה לפי כללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי

הדיון של הוועדה למינוי קאדים מד׳הב)................ 2082

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור המפעילים מאגר מידע של

עמוד

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות

החולים לשנות התקציב 2008 עד 2010................... 2084

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז

תל אביב............................................................................... 2084

תיקון טעות דפוס

2082 תורמי מח עצם