גיליון 6189 עמוד 1 מתאריך 17/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב בשבט התשע״א    6189    17 בינואר 2011

עמוד

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית.......................... 2086

הודעה על מינוי חבר לרשות לשירותים

ציבוריים-חשמל............................................................... 2086

הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים

ולשידורי לוויין.................................................................. 2086

הודעה בדבר מינוי חבר המועצה המייעצת לעניין

ניהולו ותפעולו של בית    העצמאות.......................... 2086

עמוד

מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות............................................................................ 2086

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכת משרד הבריאות בקופות חולים המחסנות מבוטחים קשישים נגד מחלת השפעת וחיידק הפנוימוקוק ומבוטחים

בגיל הילדות נגד מחלת השפעת............................... 2086

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 2088