גיליון 6190 עמוד 1 מתאריך 23/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בשבט התשע״א    6190    23 בינואר 2011

ע מוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה למוסדות ציבור לצורך בניית

מעונות יום חדשים, הרחבת מעונות יום קיימים והסבת מבנים לצורך שימוש בהם כמעונות יום 2090 מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה .. 2104

תקציב בנק ישראל לשנת 2011 ............................................ 2104

הודעות על מיזוגי חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים . 2107 הודעות על אישור שיכונים ציבוריים.............................. 2110

עמוד

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור .. 2111 הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית לבתי עלמין ”קבורה ארעית” להערות הוועדות

המחוזיות ולהשגות הציבור....................................... 2113

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................. 2114

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט....................... 2115

הודעות מאת הציבור.............................................................. 2115