גיליון 6191 עמוד 1 מתאריך 23/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בשבט התשע״א    6191    23 בינואר 2011

עמוד

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה

(שעת חירום)....................................................................... 2122

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה............. 2122

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 2123

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 2123

צווי הענקת סמכויות לפי החוק האמור............................ 2124

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות לפי חוק הכניסה

לישראל................................................................................. 2130

הסמכה ומינוי לפי חוק המים................................................ 2133

מינוי חוקרים מיוחדים (לפי חוק הליכי חקירה והעדה

(התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית) 2133

מינוי קצינות מבחן לנוער....................................................... 2133

ביטול מינוי קצין מבחן למבוגרים........................................ 2133

שינוי מינוי קצינת מבחן למבוגרים..................................... 2134

מינוי עובדות סוציאליות שינוי ומינוי וביטול מינוי

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)................................ 2134

מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק אימוץ ילדים........... 2134

עמוד

מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק הסכמים לנשיאת

עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד).................... 2134

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק ההגנה על חוסים..... 2135

הודעה על חידוש מינוי חברות בוועדת ערר לפי חוק

שירותי הסעד..................................................................... 2135

הודעה בדבר קביעת תקנים.................................................... 2135

הודעה בדבר שינוי בתקנים................................................... 2136

תיקון רשימת הזנים לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים

המורשים למכירה)........................................................... 2136

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת ניוקסל........... 2137

תמצית תקציב רגיל של עיריית סחנין לשנת הכספים 2010 2137

הודעות על בקשה לתיקון שטח וגבולות.......................... 2138

הודעות בדבר הצגת לוח זכויות.......................................... 2139

הודעות בתי דין הרבניים........................................................ 2139

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................... 2147

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2148

הודעות מאת הציבור................................................................ 2157