גיליון 6191 עמוד 64 מתאריך 23/01/2011גבריאל איכות מיזוג אוויר וקירור בע״מ

(ח״פ 51-198623-4)

של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 19.12.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רקפת דובריש-לוי, מרח' קויפמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

רקפת דובריש-לוי, עו״ד, מפרקת

א. בן שחר איטום ובניה בע״מ

(ח׳׳פ 51-189631-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.3.2011 בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש-לוי, עו״ד, מפרק

סיגל א.י. טריידינג 2000 (995ו) בע״מ

(ח״פ 51-219650-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.11.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רקפת דובריש-לוי, מרח' קויפמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

רקפת דובריש-לוי, עו״ד, מפרקת

גבריאל איכות מיזוג אוויר וקירור בע״מ

(ח״פ 51-198623-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.11.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אופיר טשורני, מרח' קויפמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

אופיר טשורני, עו״ד, מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.3.2011 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' קויפמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר טשרוני, עו״ד, מפרק

סיגל א.י. טריידינג 2000 (995ו) בע״מ

(ח״פ 51-219650-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.3.2011, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש-לוי, עו״ד, מפרקת

מאך 24 בע״מ

(ח״פ 51-205845-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 19.12.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רקפת דובריש-לוי, מרח' קויפמן 2, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

רקפת דובריש-לוי, עו״ד, מפרקת

מאך 24 בע״מ

(ח״פ 51-205845-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.3.2011 בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש-לוי, עו״ד, מפרקת

ילקוט הפרסומים 6191, י״ח בשבט התשע״א, 23.1.2011 2184