גיליון 6191 עמוד 65 מתאריך 23/01/2011טרפיקס שירותי מיחשוב בע״מ

(ח׳׳פ 51-346516-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.2.2011, בשעה 17.00, במשרדי המפרק, רח' יעקב מוזיר 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי הלם, עו״ד, מפרק

ד.ר. רגב בע״מ

(ח״פ 51-282163-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.3.2011, בשעה 11.00, במשרדה של עו״ד דבי גל-און אהרונוב, מדיזנגוף סנטר, מגדל על, קומה 22, רח' דיזנגוף 55, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד רגב, מפרק

ג׳יי. אס. אייצ'. ניהול בע״מ נלשעבר גרייט שייפ אחזקות ו200 בע״מ״]

(ח״פ 51-314791-8)

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה על פי סעיף 323(ב) לפקודת החברות,

כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.3.2011, בשעה 16.30, במשרדו של עו״ד אבי גנבר, רח' קהילת קיוב 10, תל אביב 61940.

על סדר היום: פירוק מרצון של החברה.

לאסיפה יוגש דוח מלא על מצב עסקיה של החברה. האסיפה תהיה רשאית להציע אדם שיהיה מפרק לעסקי החברה וחלוקת נכסיה, וכן ועדת ביקורת.

כל אדם הטוען שהוא נושה החברה, יגיש למען הנ״ל או לפקס' 03-5464302, עד 24 שעות לפני מועד האסיפה, את הוכחות החוב.

אבי גנבר, עו״ד מנהל ובא כוח החברה

אל רווית בע״מ

(ח״פ 51-225971-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

הנ״ל תתכנס ביום 31.3.2011, בשעה 10.00, ברח' א.צ. גרינברג 9, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי פוירשטיין, מפרק

ג.ט. (גולן) אלקטרוניקה בע״מ

(ח״פ 51-172420-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 3.4.2011, בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' שאול המלך 35, בית אמריקה, קומה 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן כהן, עו״ד, מפרק

אוניברסל פורמינג בע״מ

(ח״פ 51-275537-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 2.1.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אברהם גדות, משד' פל-ים 2, חיפה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אברהם גדות, עו״ד, מפרק

אוניברסל פורמינג בע״מ

(ח״פ 51-275537-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 5.4.2011, בשעה 16.00, במשרד המפרק, שד' פל-ים 2, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם גדות, עו״ד, מפרק

2185 ילקוט הפרסומים 6191, י״ח בשבט התשע״א, 23.1.2011