גיליון 6192 עמוד 1 מתאריך 25/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ' בשבט התשע״א    6192    25 בינואר

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר לפי חוק הממשלה 2194

הודעה על מינוי שופטים בבתי משפט.............................. 2194

מינוי שופט לכהונה בפועל..................................................... 2194

מינוי סגני נשיאים בבתי משפט........................................... 2195

מינוי סגן נשיא בבית הדין לעבודה.................................... 2195

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה................ 2195

מינוי רשמים בבתי משפט....................................................... 2195

מינוי רשמת לפי חוק ההוצאה לפועל................................ 2195

מינוי מאמתת חתימות נוטריונים........................................ 2196

מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים............................................................................

מינוי חבר לוועדת ערר לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים..............................

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...................

הודעה בדבר אישור שם גוף אישור ובקרה וסמלו

לפי החוק להסדרת תוצרת אורגנית........................

הודעה מאת הציבור...............................................................


2011

עמוד

2196

2196

2196

2196

2196