גיליון 6192 עמוד 2 מתאריך 25/01/2011הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(0(6) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י )להלן - החוק(, כי הממשלה קבעה, בהתאם לסעיף 24)א( לחוק-יסוד: הממשלה2, כי השר בנימין זאב בגין ימלא את מקומו של שר המשפטים, בעת העדרו מן הארץ, מיום י׳׳ט בשבט התשע׳׳א )24 בינואר 2011( עד יום כ׳׳ו בשבט התשע׳׳א )31 בינואר 2011(.

בהתאם לסעיף 9)ב( לחוק, נמסרה הודעה לכנסת.

ז' בשבט התשע׳׳א )12 בינואר 2011( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס׳׳א, עמ' 158.

הודעה על מינוי שופטים

לפי חוק בית המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 י, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה2 את הרשומים מטה כמפורט לצדם, החל ביום כ׳׳ג בטבת התשע׳׳א )30 בדצמבר 2010(:

השופט בן-ציון גרינברגר - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים;

השופטת שושנה אלמגור - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופטת גיליה רביד - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

השופטת ורדה פלאוט - לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז;

השופט יונה אטדגי - לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב;

עורך דין עזריה אלקלעי - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

הרשם בנימין יזרעאלי - לכהונת שופט של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז;

עורכת דין אשרית רוטקופף - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז המרכז;

עורכת דין אילת גולן-תבורי - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז; השופטת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי - לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז הצפון;

עורך דין יהורם שקד - לכהונת שופט של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב;

עורכת דין רונית גורביץ - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז הצפון; הרשמת אינעאם דחלה שרקאוי - לכהונת שופטת של בתי משפט השלום במחוז הצפון;

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 78.

עורך דין צחי עוזיאל - לכהונת שופט של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

עורך דין רותם עיאש - לכהונת שופטת של בית משפט השלום )ענייני משפחה( במחוז הדרום;

הרשם יגאל גלם - לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה;

עורכת דין טל לוי - לכהונת שופטת של בית משפט השלום במחוז תל אביב;

עורך דין אריה זרזבסקי - לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב;

עורך דין שמואל מלמד - לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב;

עורכת דין שרית קריספין-אברהם - לכהונת שופטת של בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב; עורך דין אלי אנושי - לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז המרכז.

ה' בשבט התשע׳׳א )10 בינואר 2011( )חמ 3-60(

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את עירית וינברג-נוטוביץ, שופטת של בית משפט שלום, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי מרכז, מיום כ׳׳ג באדר א' התשע׳׳א )27 בפברואר 2011( עד יום ג' באדר התשע׳׳ב )26 בפברואר 2012(. כ׳׳ג בטבת התשע׳׳א )30 בדצמבר 2010( )חמ 3-60(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי שופט לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שאול מנהיים, שופט של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי, בהסכמתו, לכהונה בפועל כשופט בית המשפט המחוזי מרכז, מיום כ׳׳ה בטבת התשע׳׳א )1 בינואר 2011( עד יום י' בניסן התשע׳׳ד )10 באפריל 2014(. כ׳׳ג בטבת התשע׳׳א )30 בדצמבר 2010( )חמ 3-60(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

ילקוט הפרסומים 6192, כ' בשבט התשע״א, 25.1.2011 2194