גיליון 6192 עמוד 3 מתאריך 25/01/2011מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את יחזקאל הראל, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, החל ביום י' בשבט התשע׳׳א )15 בינואר 2011(. ה' בשבט התשע׳׳א )10 בינואר 2011( )חמ 60—3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ״ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את נעה גרוסמן, שופטת של בית משפט שלום, לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז תל אביב, החל ביום י' בשבט התשע׳׳א )15 בינואר 2011(. ה' בשבט התשע׳׳א )10 בינואר 2011( )חמ 60—3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6)א( לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, ובהסכמת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, אנו ממנים בזה את שמואל י' טננבוים, שופט של בית הדין האזורי לעבודה, לסגן נשיא של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, מיום כ׳׳ט בטבת התשע׳׳א )5 בינואר 2011( עד יום י״ז בטבת התשע׳׳ח )4 בינואר 2018(. כ׳׳ו בטבת התשע׳׳א )2 בינואר 2011( )חמ 1563—3(

בנימין בן אליעזר    יעקב נאמן

שר התעשייה המסחר התעסוקה שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ״ט, עמ' 70; התשס׳׳ד, עמ' 383.

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ב( לחוק בית משפט לענייני משפחה, התשנ׳׳ה-1995י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את -בנימין יזרעאלי אילת גולן-תבורי

1 ס״ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

יהורם שקד רונית גורביץ רותם עיאש אלון רום

שופטים של בית משפט שלום, לדון בבית משפט לענייני משפחה, החל ביום כ׳׳ג בטבת התשע׳׳א )30 בדצמבר 2010(. כ״ג בטבת התשע״א )30 בדצמבר 2010( )חמ 2666—3(

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי רשמת

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט [נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את עורכת הדין אפרת הלר, לרשמת של בתי משפט השלום במחוזות חיפה והצפון, החל ביום כ׳׳ז בשבט התשע׳׳א )1 בפברואר 2011(. ה' בשבט התשע׳׳א )10 בינואר 2011( )חמ 64—3(

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשם

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ״ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה בזה את שאול מנהיים, שופט של בית משפט שלום, לרשם של בית המשפט המחוזי מרכז, החל ביום כ׳׳ה בטבת התשע׳׳א )1 בינואר 2011(.

כ׳׳ג בטבת התשע׳׳א )30 בדצמבר 2010( )חמ 64—3(

דורית ביניש

_    נשיאת בית המשפט העליון

1 ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי רשמת

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את רשמת בית משפט השלום אפרת הלר, לרשמת הוצאה לפועל בלשכות ההוצאה לפועל במחוזות חיפה והצפון, החל ביום כ׳׳ז בשבט התשע׳׳א )1 בפברואר 2011(. ה' בשבט התשע״א )10 בינואר 2011( )חמ 1121—3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשס״ט, עמ' 42.

2195 ילקוט הפרסומים 6192, כ' בשבט התשע״א, 25.1.2011