גיליון 6192 עמוד 4 מתאריך 25/01/2011מינוי מאמתת חתימות נוטריונים

לפי חוק הנוטריונים, התשל״ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45(א) לחוק הנוטריונים, התשל״ו-11976, אני ממנה את לייה קופמן, ת׳׳ז XXXXXX502, עובדת המדינה, לאמת חתימות נוטריונים לעניין הסעיף האמור.

תוקפו של מינוי זה, כל עוד מקבלת המינוי משמשת בתפקידה במערכת בתי המשפט. י׳׳ב בשבט התשע׳׳א )17 בינואר 2011( (חמ 3-165(

יעקב נאמן

שר המשפטים

1 ס״ח התשל׳׳ו, עמ' 196; התשמ׳׳ט, עמ' 47.

מינוי חבר לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש״י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש׳׳י-1950י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את יעקב גרוס, ת׳׳ז XXXXXX929, רופא מוסמך, לחבר בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ב בשבט התשע׳׳א (17 בינואר 2011) (חמ 3-321)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס״ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

מינוי חבר לוועדת ערר

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את יעקב גרוס, ת׳׳ז XXXXXX929, לחבר בוועדת ערר לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ב בשבט התשע׳׳א (17 בינואר 2011) (חמ 3-323)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התש׳׳ן, עמ' 20.

2    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ״ה-1985/ אני מכריז על האזורים

המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב מחולה מחלת הניוקסל:

מושב כפר מחולה, טירת צבי, שדה אליהו, שדי תרומות,

וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב כפר מחולה.

ט׳׳ו בשבט התשע׳׳א (20 בינואר 2011) (חמ 3-126)

מישל בלאיש

מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)

הודעה בדבר אישור שם גוף אישור ובקרה וסמלו

לפי החוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס׳׳ה-2005 אני מודיעה, בהתאם סעיף 3(ג) לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס”ה-12005 (להלן - החוק), כי אישרתי, בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק, את הגוף שלהלן להיות גוף אישור ובקרה לעניין ייצור תוצרת אורגנית מן הצומח ואת סמלו -

שם ומען גוף

אישור ובקרה    סמל הבקרה של הגוף

דרך המעבדה בע״מ

מען: ר״ח החרש 17, נס ציונה 74031

ז' בכסלו התשע׳׳א (14 בדצמבר 2010) (חמ 3-3663)

מרים פרוינד

מנהלת השירותים

_    להגנת הצומח ולביקורת

1 ס׳׳ח התשס׳׳ה, עמ' 474.

הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה

ש.ד.א.ל. שירותי מזון למפעלים בע״מ

(ח”פ 51-271056-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.2.2011, בשעה 11.00, ברח' לבונטין 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.


_    רונן ניר, עו״ד, מפרק

1 ס״ח התשמ״ה, עמ' 84.

2196    ילקוט הפרסומים 6192, כ' בשבט התשע״א, 25.1.2011

המחיר 1.62 שקלים חדשים    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי