גיליון 6193 עמוד 1 מתאריך 26/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בשבט התשע״א    6193    26 בינואר 2011

עמוד

מינוי שופטי נוער........................................................................ 2198

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבתי המשפט.. 2198

הודעה על צורך במינוי קאדי................................................ 2198

מינוי ממלאת מקום לנציג שר המשפטים במועצה

הארצית לתכנון ולבנייה................................................ 2198

אצילת סמכויות לפי חוק שירות המדינה (משמעת).... 2198 מינוי חברה לוועדת ערר לפי חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק בתי דין מינהליים................................. 2198

מינוי יושבת ראש לוועדת עררים לפי חוק התגמולים

לנפגעי פעולות איבה...................................................... 2198

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק הערבות............... 2199

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 2199

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה............. 2199

מינוי ממונה לפי חוק עובדים זרים..................................... 2199

הודעה על מינוי חבר המינהלה לפי חוק לעידוד

השקעות הון בחקלאות.................................................. 2199

מינוי רשם המהנדסים והאדריכלים................................... 2199

מינוי ממלאי מקום במועצה הארצית לתכנון ולבנייה 2199 מינוי נציגה במועצה ובמינהלת לפי חוק הרשות

לפיתוח ירושלים............................................................... 2200

מינוי נציג שר התיירות במועצת הרשות לפיתוח

הגליל..................................................................................... 2200

עמוד

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית...... 2200

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז ירושלים.................................................................. 2200

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור .................................................. 2200

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו............ 2201

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט......................... 2201

הודעה על אישור חותם אלקטרוני לפי צו הפעלת

רכב (מנועים ודלק) (ניפוק דלק במכלית) ................ 2201

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים ...... 2201

הסמכת פקח - עיריית גבעת שמואל................................. 2201

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (קרית שמונה)................ 2202

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 2.1.2011...... 2202

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 2.1.2011... 2203

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 2206

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 2249

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2250

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי........................................ 2250

הודעות מאת הציבור................................................................ 2251

הודעות מאת בנק ישראל........................................................ 2252