גיליון 6194 עמוד 1 מתאריך 27/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בשבט התשע״א    6194    27 בינואר 2011

עמוד    עמוד

הסמכה לפי חוק ברית הזוגיות לחסרי דת........................ 2254    ביטול    הכרזה על אזורים נגועים    במחלת    הניוקסל........ 2255

הודעה בדבר בחירת רב עיר לבית דגן............................... 2254    הודעה    בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 2255

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2256

לאור יהודה......................................................................... 2254    הודעות    מאת הציבור................................................................ 2257

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 2254    הודעה    מאת בנק ישראל.......................................................... 2260