גיליון 6195 עמוד 1 מתאריך 01/02/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ז בשבט התשע״א    6195    1 בפברואר 2011

עמוד

תיקון תקנון הכנסת.................................................................... 2262

הודעות בדבר רשימת רופאים בוועדות רפואיות לפי

תקנות הנכים (ועדות רפואיות).................................. 2266

הודעות בדבר רשימת רופאים בוועדות רפואיות

עליונות לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה). 2268 הודעה בדבר מינוי יושבת ראש ועדה רפואית לפי

תקנות הנכים )ועדות רפואיות(.................................. 2270

הודעות בדבר מינוי חברים, יושבי ראש וממונים לפי

התקנות האמורות............................................................ 2270

מבחן למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים בטיפול באנשים עם מוגבלויות ושיקומם............................................................................... 2271

עמוד

מבחן למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים

החברתיים בטיפול בלקויי שמיעה ושיקומם......... 2273

תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

למוסדות ציבור.................................................................. 2276

הודעה בדבר מינוי חברה במועצת הרשות שדות

התעופה לתקופת כהונה שנייה................................. 2278

החלטה להחיל את ביקורת המדינה................................... 2278

הודעות בדבר רכישת הקרקעות לצורכי ציבור.............. 2278

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2297

הודעות מאת הציבור................................................................ 2297

הודעת מערכת