גיליון 6196 עמוד 1 מתאריך 03/02/2011ילקוט הפרסומים

כ״ט בשבט התשע״א


6196


3 בפברואר 2011


עמוד

הודעה בדבר פטור מתחולה לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת)..... 2334

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת המסים )גבייה(.................................. 2334

ביטול תכנית חיסונים לפי חוק הביטוח הלאומי.................................................... 2334

שינוי בהרכב הוועדה הראשית לצמחים מהונדסים................................................. 2334

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל........................................................ 2334

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות.................................................... 2335

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות...................................................... 2336