גיליון 6197 עמוד 1 מתאריך 09/02/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' באדר א' התשע״א    6197    9 בפברואר 2011

עמוד

הסמכות וצווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים וחוק

מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה).................................... 2338

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 2339

ביטול הרשאה לפי החוק האמור.......................................... 2339

הודעות על הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה, ולפי תקנות הבטיחות בעבודה

(גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) ותקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי

מכונות הרמה אחרות ואתתים).................................. 2339

השעיה ומינוי זמני של מפקח על משקלות ומידות...... 2341

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 2341

מינוי חברים בוועדה לפטורים ולמיזוגים לפי חוק

ההגבלים העסקיים.......................................................... 2341

הודעה בדבר מספר חברי המועצה לענייני נוער עובד. 2341 עמוד

הודעה בדבר מינוי מועצה לענייני נוער עובד............... 2341

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים ............................... 2342

מינוי ממלא מקום לחבר ועדת המשמעת לפי חוק

העובדים הסוציאליים.................................................... 2343

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 2343

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2010 (אור יהודה (עדכון), יהוד-מונוסון,

נתניה (עדכון), פתח תקוה (עדכון)), .......................... 2343

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2345

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 2346

הודעה על מינוי מנהלת ארנונה (בסמת טבעון)............. 2347

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין................... 2347

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 2373

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 2373

בקשות לפירוק חברות על ידי בית משפט ........................ 2374

הודעות מאת הציבור................................................................ 2381