גיליון 6198 עמוד 1 מתאריך 10/02/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' באדר א' התשע״א    6198    10 בפברואר 2011

עמוד


עמוד

הודעה על הכרה בתוספת קבועה לפי חוק שירות

המדינה (גמלאות)............................................................. 2402

תיקון הודעה בדבר קביעת משרות במשרד הפנים שלא תחול עליהן חובת מכרז לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................ 2402

הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי החוק האמור.... 2402 תיקון הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת

לחוק לפי החוק האמור................................................... 2402

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם.................. 2402

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת................. 2402

הודעה על העברת נכסי אבנר וכל יתרת חבויותיו

לקרנית לפי חוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לעניין אבנר)....................................................................... 2403

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים.................. 2403

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 2403

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית חצור הגלילית.. 2405

הודעה בדבר בחירת רב עיר לאור עקיבא........................ 2405

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית..... 2405

הודעה בדבר תיקון הוראה להכנת תכנית מיתאר

ארצית................................................................................... 2405

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 2406

הודעות בדבר רכישת קרקעות    לצורכי ציבור................. 2406

הודעות לפי חוק התכנון    והבנייה........................................ 2420

הודעות מאת הציבור................................................................ 2420