גיליון 6199 עמוד 1 מתאריך 15/02/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״א באדר א' התשע״א    6199    15 בפברואר 2011

עמוד

הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי חוק

חתימה אלקטרונית........................................................... 2450

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין־ארצי ... 2450 מינוי חוקרת ילדים לפי חוק לתיקון דיני ראיות (הגנת

ילדים).................................................................................. 2450

הודעה על מינוי חברה לוועדת תעסוקה לפי חוק חיילים

משוחררים (החזרה לעבודה)............................................ 2450

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים (ועדה

רפואית עליונה) ............................................................... 2450

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)....... 2450

מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)................ 2450

מינוי חבר למועצה להסדר ההימורים בספורט................ 2451

מינוי חבר לוועדות רפואיות לעניין גמלת    ניידות.......... 2451

מינוי חבר למועצה לניסויים בבעלי חיים........................ 2451

מינוי מפקח לפי חוק הטיס וחוק רישוי שירותי התעופה 2451 הסמכה לפי חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש

בקרקע חקלאית ובמים) ................................................. 2451

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים........... 2451

הסמכה לפי חוק התכנון והבנייה....................................... 2452

הסמכות לפי פקודת בריאות העם וחוק החומרים

המסוכנים ........................................................................... 2452

עמוד

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר לפי תקנות

בית הדין לעבודה ........................................................... 2452

הודעות על סיום השבתת בית משפט ............................... 2452

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין..................... 2452

הודעה על הכרזה בדבר קיום מונופולין לפי חוק

ההגבלים העסקיים ........................................................ 2452

אצילת סמכויות לפי תקנות הטיס (רישיונות לעובדי

טיס) ....................................................................................... 2452

מינוי ועדה מייעצת לפי כללי רשות שדות התעופה

(תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון) . 2452 הודעה בדבר בחירה וחדילה של סגנית ראש עיריית

קרית שמונה ...................................................................... 2454

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל .................. 2454

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של האוניברסיטה

העברית בירושלים .................................................................... 2454

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית נתניה..................... 2454

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (מעלה עירון).................. 2455

הודעה על מינוי יושב ראש לוועדת ערר לארנונה

(יבנאל) ................................................................................. 2455

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.................................... 2455

הודעות לפי חוק הצהרות מוות .......................................... 2455

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.................... 2457

הודעות מאת הציבור.............................................................. 2458