גיליון 6200 עמוד 1 מתאריך 20/02/2011רשומות

ילקוט

ט״ז באדר א' התשע״א


הפרסומים

6200    20 בפברואר 2011

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 2474

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 2527