גיליון 6200 עמוד 2 מתאריך 20/02/2011משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי

הרשמים לענייני ירושה


הודעות לפי חוק הירושה, אתשכ״ה ־ 1965

הודעה עלי בקשות לצו יחשה ושוו קיום ^היוא^וז

בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות כקשות לצו ירושה וצו ק־ום צוואה.

וות. פטירה ן ושם המבקנס I

ןשם המנהח/ה

מס' ריב ו

רח' כנפי הנםרים 15, הנין התאומים, ירוםלים

הרשם לאנייני ירושה הירוםלים -

יתשות

21/10/2010 נייבירגר לחיה

נייבורגר נתן

1^23008

01/10/2010 אופיר רחל

אופיר איתן

1/23011

0 06/02/201 עזריה סופי

עזריה יצחק

6/03010

0 26/10/001 יחיני רויטל

י חי ני יעקב

1/24016

0/00/0060 1 איירינג חטה

אוירינג פנשס משה

5» ר240/ 6

13/10/2010 יחראלי ורה

בודוויג לויב בלה

1/0406 0

09/07/2007 חזנובסקי זיו יעקב

חזנובסקי רחל

1/04m^

24/65/2008 חזנואסקי זיו יעקב

הזנובסקי אורי יונה

6/03020

0 03/10/201 טבקמן פאינה

סלוצקי רחיל

1 /04 06

0 20/15/001 טיילור פול

חיילור מוריאל רנה

6/03020

7 31/05/001 כהן מן ציון

אלו רפאל יזוזס

6/24000

29/06/2000 חזן פרחה

וחן מנשה

1/04008

09/06/1070 ניסן נסאוו״ל

ניסן ראובן

1/040011

0/01/0000 1 טנהב חלמה

חהרני שהשנה

1 /HHO

07/09/6008 אסרף 1פריחה

כהרף מסעוד

1/0400^

10/11/2010 יהודקין סזאר דניאל

יהודקין ברנטה

6/03030

0/2000 81/0 כוון אסתר

[:הזן חיים

6 /24 0469

10/61/2010 סמיונוב אנה

סמיונוב ולדיסלב

6/03030

0 30/05/001 כנשה ׳־וסף

כנשה מרדכי

1/04048

2/1000 6 /4 6 אברהם ניסן שני

גלוק שרה

1/040456

2000/ 0/01 1 סהלו דניאל

כהלו ממו

1/04041

31/00/1960 ניכון שבול

מזרחי רחל

1/040477

0 0/200 23/1 אנליוט יהודיתה

אנלהט הוריה דימי

1/040755

7 0/201 9/0 1 לוי מיכל

נפיאעלל מחם

6/24070

2/60/2000 1 סוי מיכל,

מהעל אחוזים

1/04010

4/60/0060 6 לוטח אסף

בוטח אשרת

V03047

7 200/ 1 0/0 1 ברטי נטלי

ברטי ישרה

1/03078

0 7/03/001 1 הרוטשס אהרן אליהו

הרוטשס רינה

1/04002

(01/07/20K יצחק דוד

יצחק רריני

1/040056

61/10/2010 פרח צבי

פרח רבל

1/040M

08/00/0000 יאיר יפה

אלפסי עזו

6/03055

0 01/00/201 גוודחדניאה

גורדה הורה הי

V03007

0 19/09/201 ררקת רחל

ררקת נשר

1/23059

ילקוט הפרסומים 6200, ט׳׳ז באדר א' התשע׳׳א, 20.2.2011 2474