גיליון 6201 עמוד 1 מתאריך 20/02/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ט״ז באדר א' התשע״א    6201    20 בפברואר

עמוד

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 2562

מינוי חברי ועדת שחרורים לפי החוק האמור................. 2562

מינוי שופטי נוער........................................................................ 2562

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח

הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)......... 2563

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) ) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות).... 2563 הודעה על ביטול מינוי חבר ועדה לעררים לפי התקנות

האמורות.............................................................................. 2564

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות

עררים לשירותים מיוחדים ולילד    נכה) ................... 2564

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה)........................................... 2564

הודעה על ביטול מינוי חברי ועדה לעררים לפי חוק

הביטוח הלאומי..............................................................

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים.................

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט ולהפקתו .......

הודעה בדבר החזרת שטחים ברישיון נפט .....................

הודעות בדבר מתן חזקה להפקת נפט ..............................

הודעה בדבר שעבוד של זכויות נפט................................

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) .........

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל...................

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.....

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..............

בקשה לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות מאת הציבור..............................................................

עמוד

2564

2564

2566

2567

2568

2568

2569 2567

2570 2570 2570

2575

2576