גיליון 6201 עמוד 3 מתאריך 20/02/2011מטילה על שופטות בית משפט השלום במחוז המרכז ששמן מפורט להלן לשמש שופטות נוער: עדנה קוזין יוסף אשרית רוטקופף חנה קיציס.

תוקף המינוי עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.

כ׳׳ז בשבט התשע׳׳א (1 בפברואר 2011) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטי בית משפט השלום במחוז הצפון ששמם מפורט להלן לשמש שופטי נוער: רונית גורביץ אסף זגורי רבקה אייזנברג

תוקף המינוי עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.

כ׳׳ז בשבט התשע׳׳א (1 בפברואר 2011) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688.

מינוי שופטות נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על שופטות בית משפט השלום במחוז חיפה ששמן מפורט להלן לשמש שופטות נוער:

מירב נבון קלמפנר נסרין עדוי ענבל קצב-קרן

תוקף המינוי עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.

כ׳׳ז בשבט התשע׳׳א (1 בפברואר 2011) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון 1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134; התשס׳׳ח, עמ' 688.

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים

לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט׳׳ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותיי לפי תקנה 1 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט׳׳ז-1 21956 -י י”פ התשס׳׳ג, עמ' 2084. 2 ק׳׳ת התשט׳׳ז, עמ' 864; התשנ׳׳ח, עמ' 894.

(1)    קבעתי כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת הפוסקים הרפואיים:

ד׳׳ר גדעון רוזנטל, ת׳׳ז XXXXXX858 ד׳׳ר חנה לופו, ת׳׳ז XXXXXX200 ד״ר יוסף קליינמן, ת׳׳ז XXXXXX335 ד׳׳ר סרגיי רוקבישניקוב, ת׳׳ז XXXXXX880 ד׳׳ר גלעד יהלום, ת׳׳ז XXXXXX998 ד׳׳ר עופר גל, ת׳׳ז XXXXXX862 ד׳׳ר פארס נסאר, ת׳׳ז XXXXX150 ד״ר אלכסנדר בוקי, ת׳׳ז XXXXXX976 תוקף המינויים האמורים עד תום 3 שנים ממועד פרסומם ברשומות.

(2)    ביטלתי את הכללתה ברשימת הפוסקים הרפואיים של ד׳׳ר רונית גלעד, ת׳׳ז 326106336.

כ׳׳ו בטבת התשע׳׳א (2 בינואר 2011) (חמ 3-101)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

3 י”פ התשנ׳׳ז, עמ' 1663

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים

לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ”ד-1984

אני מודיע כי בתוקף סמכותי4 לפי תקנה 19 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ”ד-21984 -

(1)    קבעתי כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת חברי ועדה רפואית לעררים:

ד׳׳ר שוורץ מיגל, ת׳׳ז XXXXXX601 ד׳׳ר קליינמן יוסף, ת׳׳ז XXXXXX335 ד׳׳ר אידלמן רפאל, ת׳׳ז XXXXXX510 ד״ר דנילוביץ' אדוארדו, ת׳׳ז XXXXXX912 ד׳׳ר פדלשטיין מדלן, ת׳׳ז XXXXXX430 ד׳׳ר פוליאק זאב, ת׳׳ז XXXXXX531 פרופ' וייס מרדכי, ת׳׳ז XXXXXX767 פרופ' הורביץ יעקב, ת׳׳ז XXXXXX045 ד׳׳ר ברק פרידה, ת׳׳ז XXXXXX780

תוקף המינויים האמורים עד תום 3 שנים ממועד פרסומם.

(2)    ביטלתי את הכללתה ברשימת חברי ועדה רפואית לעררים של ד׳׳ר וונטיק שוורץ מרנינה ת׳׳ז 367479535.

כ׳׳ו בטבת התשע׳׳א (2 בינואר 2011) (חמ 3-89)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

2563 ילקוט הפרסומים י620, ט״ז באדר א' התשע״א, ׳20.2.201

1

   י”פ התשס״ג, עמ' 2084.

2

   ק׳׳ת התשמ״ד, עמ' 1377.

3

   י”פ התשנ״ח, עמ' 2699.

4