גיליון 6202 עמוד 1 מתאריך 22/02/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באדר א' התשע״א    6202    22 בפברואר 2011

עמוד    עמוד

הודעות על מינוי חשבים מלווים לפי תקנות שירותי    הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן 2632

הדת היהודיים (ניהול מועצות).................................. 2610    הודעה    בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון........................... 2621    הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.... 2633

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר    הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים................................... 2637

כובל....................................................................................... 2625    הודעות    בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................. 2637

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................... 2631    הודעות    מאת הציבור................................................................ 2650