גיליון 6203 עמוד 1 מתאריך 23/02/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באדר א' התשע״א    6203    23 בפברואר 2011

עמוד

מינוי רשמת לפי חוק ההוצאה לפועל................................ 2666

מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט...................................... 2666

מינוי מפקחים לפי חוק הטיס, 1927, ולפי חוק רישוי

שירותי התעופה............................................................... 2666

הסמכה לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 2666

מינוי חבר במועצת הרשות לפיתוח הגליל...................... 2666

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות............................................................................. 2666

עמוד

הודעות על אישור תכניות ניקוז לפי החוק האמור...... 2666

דרישה לסילוק כלי שיט לפי פקודת הנמלים.................. 2668

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2668

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 2668

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 2716

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2716

הודעות מאת הציבור................................................................ 2721