גיליון 6204 עמוד 1 מתאריך 27/02/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ג באדר א' התשע״א    6204    27 בפברואר 2011

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של

זאב ז׳בוטינסקי.................................................................................................................... 2738

תיקון אמות המידה לחלוקת הקצבות המועצה להסדר ההימורים בספורט לקידום ספורט נשים בישראל............. 2742

הודעות לפי חוק התכנון והבניה................................................................................................... 2743

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות........................................................................................ 2747

הודעות מאת הציבור................................................................................................................ 2750