גיליון 6205 עמוד 1 מתאריך 28/02/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד באדר א' התשע״א    6205    28 בפברואר 2011

עמוד

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים

להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע)......2753

הודעה על הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

לפי תקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס׳׳ב-2002

בתוקף סמכותי לפי תקנה 6(ב) לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס׳׳ב-2002י, ולאחר התייעצות עם המפקח על הבנקים, מתפרסמות בזה הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח חברי הבורסה: י ק׳׳ת התשס׳׳ב, עמ' 476.

ילקוט הפרסומים 6205, כ״ד באדר א' התשע״א, 28.2.2011 2753