גיליון 6206 עמוד 1 מתאריך 28/02/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ד באדר א' התשע״א    6206    28 בפברואר 2011

עמוד


עמוד

הודעה על צירוף שרים ועל שינויים בחלוקת

התפקידים בממשלה....................................................... 2770

הודעה על הפסקת כהונתם של שרים וסגני שרים....... 2770

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 2770

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד ועל

העברת סמבות הנתונה לפי חוק................................ 2770

הודעה על מינוי חבר למועצת הרשות הממשלתית

למים ולביוב....................................................................... 2771

הודעה על מינוי ממלאת מקום לחבר במועצת מקרקעי

ישראל................................................................................... 2771

הודעה על באי בוח הסיעות וממלאי מקומם לפי חוק

הבחירות לכנסת................................................................ 2771

הודעות על חילופי גברי בכנסת........................................... 2771

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

וגופים מבוקרים................................................................ 2771

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה............................... 2772

הארכת מינוי אפוטרופוס בללי וכונס רשמי.................... 2773

מינוי חברה בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה................................................................. 2773

מינוי יושב ראש ועדת הבחירות לפ תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי המועצה

וחברי ועדות ענפיות)...................................................... 2773

ביטול מינוי חוקרות ילדים לפי חוק לתיקון דיני

הראיות (הגנת ילדים)..................................................... 2773

הודעה על הרכב ועדת רישום ומענה לפי חוק

הפסיכולוגים...................................................................... 2774

מינוי חברה למועצת הפסיכולוגים..................................... 2774 הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות.. 2774 הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות

מחוזיות לילדים ולנוער................................................. 2775

הודעה בדבר אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה........... 2775

הודעה על מינוי פקח לפי חוק הכניסה לישראל........... 2776

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח

הלאומי................................................................................. 2776

מינוי זמני של מנהל ענייני חשמל....................................... 2776

הודעה בדבר בחירת שני רבני עיר לקרית אתא............. 2776

הודעה על ביטול מינוי של משקם לפי תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (הוראות בדבר מינוי

משקמים).............................................................................. 2776

הודעה בדבר בחירה של סגני ראש עיריית קרית שמונה 2776

אצילת סמכויות המפקח על התעבורה ............................. 2776

תיקון טעות בהודעה על אישור שיכונים ציבוריים...... 2777

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים.............. 2777

הודעה בדבר פקיעת תוקף של חלק מזכות נפט ............. 2777

הודעות על השעיית חברים מלשכת עורכי הדין.............. 2777

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2778

הודעה על החלת חוקי עזר - המועצה המקומית שהם .. 2778 הודעה על הסמכת פקחים במועצה המקומית שהם... 2779

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 2779

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 2806

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות......................... 2810

הודעות מאת הציבור................................................................ 2810