גיליון 6207 עמוד 1 מתאריך 02/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ו באדר א' התשע״א    6207    2 במרס 2011

עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 2834

הודעה על מינוי סגן שר........................................................... 2834

הודעה על העברת סמבות הנתונה לפי חוק הממשלה. 2834 הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................. 2834

הודעה על מינוי המפקח הבללי של המשטרה............... 2834

הודעה על מינוי ועדת השגה לפי חוק שירות הביטחון

הבללי.................................................................................... 2834

הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות

(הגבלת סמבות שיפוט)................................................... 2834

מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט ופקודת התעבורה 2835

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות........................ 2835

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין...................................... 2835

מינוי מנהל לבתי הדין השרעיים......................................... 2835

הארכת מינוי ממונה על רשמי ההוצאה לפועל............ 2835

הודעה על מינוי יושב ראש לוועדה הציבורית

לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה .... 2836 הודעה על מינוי חבר בוועדה הציבורית לקביעת

ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה....................... 2836

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 2836

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................. 2836

הודעות מאת הציבור................................................................ 2836