גיליון 6209 עמוד 1 מתאריך 07/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


א' באדר ב' התשע״א    6209    7 במרס

עמוד

תיקוני תקנון הכנסת.................................................................. 2890

הסמכות בסמכויות של רשם מקרקעין............................. 2894

מינוי יושב ראש מותב לוועדות ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים............... 2894

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 2895

מינוי חבר לוועדת ערר לפי חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק בתי דין מינהליים................................. 2895

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק נכי המלחמה

בנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................. 2895

מינוי והארכת מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק

נכי רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים........ 2896

צו בדבר החלת הוראות לפי פקודת החברות.................. 2896

מינוי חבר לוועדה המייעצת לפי כללי החברות

הממשלתיות (מינוי רואי חשבון ושכרם)................ 2896

הודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות................................ 2896

הסמכה לפי פקודת בריאות העם.........................................

מינוי יועץ לוועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים

לעבודות הנדסה בנאיות...............................................

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה

למוסדות ציבור לפי חוק יסודות התקציב..............

מינוי ממונה למועצה הדתית נתיבות...............................

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית פרדסיה................

הודעה על אצילת סמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי .

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל.....................

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין .........................................................

הודעה לפי חוק הצהרות מוות .............................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות מאת הציבור................................................................

הודעת המערכת

עמוד

2896

2897

2897

2897

2897

2897

2897

2897

2899

2899

2906