גיליון 6210 עמוד 1 מתאריך 09/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' באדר ב' התשע״א    6210    9 במרס 2011

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 2922

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 2983