גיליון 6211 עמוד 1 מתאריך 09/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ג' באדר ב' התשע״א    6211    9 במרס 2011

עמוד

הסמכה לממונה לפי חוק אוויר נקי..................................... 3038

הסמכה לפי פקודת בריאות העם, חוק החומרים

המסוכנים, חוק המים, חוק למנעת מפגעים, חוק

רישוי עסקים וחוק שמירת הניקיון............................ 3039

הסמכה לפי פקודת בריאות העם, תקנות המים

(מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים),

חוק שמירת הניקיון, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, פקודת מניעת זיהום מי ים בשמן, חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת),

חוק הדרכים (שילוט) וחוק שמירת הסביבה החופית................................................................................. 3040

היהודיים (ניהול מועצות)............................................. 3041

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 3041

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................... 3042

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן 3045

הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים 3049

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים ............................... 3050

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי...................... 3053

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 3053

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 3054

הודעות מאת הציבור................................................................ 3063

עמוד

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת