גיליון 6212 עמוד 1 מתאריך 14/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באדר ב' התשע״א    6212    14 במרס

עמוד

מינוי חבר בוועדה המייעצת לפי חוק לתיקון דיני

הראיות (הגנת ילדים)..................................................... 3110

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)...... 3110

צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 3110

ביטול צו הענקת סמכויות לפי החוק האמור.................. 3113

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות לפי חוק

הכניסה לישראל............................................................... 3113

הודעות על מתן צווים ועל מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית

ברצועת עזה (הגבלת פעילות).................................... 3115

הודעה על הסמכה לפי תקנות ביטוח בריאות ממלכתי

(שירותי בריאות במדינות חוץ)................................... 3116

הודעה על הקמת ועדה להטלת עיצום כספי לפי חוק

איסור הלבנת הון.............................................................. 3116

מינוי רשם בית הדין לעבודה................................................ 3116

הודעה על הסמכת ועדת הגרלות לפי חוק העונשין.... 3116 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 3117

הודעה על אישור צד שלישי מוכר לפי תקנות ההוצאה

לפועל (אגרות שכר והוצאות) ....................................

הודעה בדבר קביעת תקנים..................................................

הודעה בדבר שינוי בתקנים..................................................

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) ..........

הרשאה לפי חוק החומרים המסוכנים..............................

דרישה לסילוק כלי שיט לפי פקודת הנמלים.................

הכרזות וביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלות

בעלי חיים...........................................................................

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה (מבואות

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות במקרקעין.. הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמיים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.1.2011. הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2011 .

ביטול הסכמים.....................................................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט.......................

הודעות מאת הציבור...............................................................

דוחות שבועיים של בנק ישראל..........................................