גיליון 6213 עמוד 1 מתאריך 14/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באדר ב' התשע״א    6213    14 במרס 2011

עמוד

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום

ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה).............................................................................................. 3158

היתר להעלאת מחירי לחם לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים..................................................3159

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי.....................................................................................3160