גיליון 6214 עמוד 1 מתאריך 17/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י״א באדר ב' התשע״א    6214    17 במרס

עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 3162

הודעה על מינוי ראש המטה הכללי של צבא ההגנה

לישראל................................................................................. 3162

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק והעברת

שטח פעולה ממשרד למשרד....................................... 3162

הודעה על מינוי חברים לוועדת השמות הממשלתית 3162

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית.......................... 3162

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................ 3162

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 3163

מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה............................ 3163

תיקון הודעה על אצילת סמכויות....................................... 3163

תיקון הסמכות לפי תקנות האזרחות, תקנות הדרכונים, תקנות הכניסה לישראל וצו הכניסה לישראל

(פטור מאשרה)................................................................... 3164

תיקוני הודעות על העברת סמכויות לפי חוק השמות,

חוק הדרכונים וחוק הכניסה לישראל...................... 3164

מינוי קצינות מבחן למבוגרים................................................ 3164

מינוי קצינת מבחן מחוזית לנוער וביטול מינוי............... 3165

מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין.......................

מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הסכמים לנשיאת

עוברים (אישור הסכם ומעמד)...................................

מינוי מפקחת על המחירים לפי חוק פיקוח על מחירי

מצרכים ושירותים..........................................................

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים..........

הודעה על הארכת הטלת תפקיד לפי חוק שירות

המדינה (מינויים)............................................................

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2011 לפי תקנות

רואי חשבון.........................................................................

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה...............................

הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.......................................

בקשה לפירוק חברה על ידי בת המשפט והודעה

על תחליף המצאה..........................................................

הודעה מאת הכונס הרשמי...................................................

הודעות מאת הציבור...............................................................

עמוד

3165

3165

3165

3165

3165

3166

3166

3167

3167

3168

3209

3210 3210