גיליון 6214 עמוד 2 מתאריך 17/03/2011הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(ב) לחוק-יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום י״ז באדר א' התשע׳׳א 2D בפברואר 2011( ועל שובו ביום כ' באדר א' התשע׳׳א )24 בפברואר 2011(. כ׳׳ג באדר א' התשע׳׳א )27 בפברואר 2011( (חמ 1300—3(

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה

1 ס׳׳ח התשכ״ד, עמ' 118.

הודעה על מינוי ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל

לפי חוק-יסוד: הצבא

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 3(ג( לחוק-יסוד: הצבא1, מינתה הממשלה, לפי המלצת שר הביטחון, את אלוף בנימין (בני( גנץ לתפקיד ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל, החל ביום י' באדר א' התשע״א (14 בפברואר 2011(, במקום רב-אלוף גבי אשכנזי המסיים את כהונתו2.

תקופת כהונתו של ראש המטה הכללי תהיה שלוש שנים.

החלטת הממשלה בדבר מינויו של אלוף יואב גלנט לתפקיד ראש המטה הכללי, אשר פורסמה בילקוט הפרסומים התשע״א, עמ' 794 - בטלה.

י״ט באדר א' התשע״א (23 בפברואר 2011( (חמ 212—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס״ח התשט״ו, עמ' 154.

2    ס״ח התשס״ז, עמ' 1852.

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק והעברת שטח פעולה ממשרד למשרד

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001

מודיעים בזה, לפי סעיף 10(0(11( לחוק הממשלה, התשס״א-12001 (להלן - החוק(, כי הממשלה החליטה כדלקמן:

(1( בהתאם לסמכות הממשלה, לפי סעיף 31(ב( לחוק-יסוד: הממשלה2 (להלן: חוק-היסוד(, להעביר את סמכויות שר הפנים לפי חוק כלי הירייה, התש״ט-31949, והתקנות שהותקנו מכוחו, לשר לביטחון הפנים;

(2( בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 31(ד( לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר את שטח הפעולה - האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה, ממשרד הפנים - רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול למשרד לביטחון הפנים.

1    ס״ח התשס״א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

3    ס״ח התש״ט, עמ' 143.

ההחלטה על העברת הסמכות אושרה בידי הכנסת, בהתאם לסעיף 31(0 לחוק היסוד, ביום י״ז באדר א' התשע״א (21 בפברואר 2011(.

הודעה על העברת שטח הפעולה נמסרה לכנסת, בהתאם לסעיף 9 לחוק, ביום י״ז באדר א' התשע״א (21 בפברואר 2011(. י״ט באדר א' התשע״א (23 בפברואר 2011( (חמ 3281—3(

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חברים לוועדת השמות הממשלתית

מודיעים בזה, כי הממשלה מינתה את האנשים ששמותיהם מנויים להלן לחברים בוועדת השמות הממשלתית:

איילת פישמן, יושבת ראש ועדת היישובים במשרד הפנים, במקום בנימין ריקרדו1;

עמיקם ריקלין, מנהל אגף הפיקוח בקרן קיימת לישראל, במקום אבי גורן;

פרופ' נעים ערידי.

י״ט באדר א' התשע״א (23 בפברואר 2011( (חמ 1104—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 י״פ התשמ״ט, עמ' 362.

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-11965, כי הממשלה אישרה בתוקף סמכותה לפי סעיף 53 לחוק האמור את תמ״א 13 - תכנית מיתאר ארצית לחופים, חוף מפרץ אילת, שינוי מס' 1, אילת - חוף אלמוג. י״ט באדר א' התשע״א (23 בפברואר 2011( (חמ 697—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתו של רחמים צמח, שופט בכיר בבית משפט השלום בעכו, ביום ו' בטבת התשע״א (11 בינואר 2011(, עקב פרישתו לגמלאות. י״ז באדר א' התשע״א (21 בפברואר 2011( (חמ 60—3(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשמ״ד, עמ' 198.

ילקוט הפרסומים 6214, י״א באדר ב' התשע״א, 17.3.2011 3162