גיליון 6214 עמוד 4 מתאריך 17/03/2011תיקון הסמכה

לפי תקנות האזרחות, התשכ”ט-1968 בתוקף סמכותי לפי תקנות 2, 4, 5(א), 6(א)(1), 7 ו-10, לתקנות האזרחות, התשכ׳׳ט-1968י, אני מתקן את ההסמכה2 כך שבטור א' המילים ”המנהל הכללי” - יימחקו.

י”ב באדר א' התשע׳׳א (16 בפברואר 2011( (חמ 3-649)

אליהו ישי

_    שר הפנים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 19. 2 י”פ התשס”ד, עמ' 1432.

תיקון הסמכה

לפי תקנות הדרכונים, התש”ם-1980 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הדרכונים, התש”ם-1980', אני מתקן את ההסמכה2 כך שבטור א' המילים ”המנהל הכללי” - יימחקו.

י”ב באדר א' התשע׳׳א (16 בפברואר 2011) (חמ 3-692)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1    ס׳׳ח התש׳׳ם, עמ' 1510.

2    י”פ התשס”ד, עמ' 1433.

תיקון הסמכה

לפי צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל”ד-1974 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לצו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), התשל״ד-1974/ אני מתקן את ההסמכה2 כך שבטור א' המילים ”המנהל הכללי” - יימחקו.

י”ב באדר א' התשע׳׳א (16 בפברואר 2011) (חמ 3-1084)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1    ק”ת התשל”ד, עמ' 607.

2    י”פ התשס”ד, עמ' 1428.

תיקון הסמכה

לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל”ד-1974 בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הכניסה לישראל, התשל״ד-1974/ אני מתקן את ההסמכה2 כך שבטור א' המילים ”המנהל הכללי” - יימחקו.

י”ב באדר א' התשע׳׳א (16 בפברואר 2011) (חמ 3-600)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1    ס”ח התשל”ד, עמ' 1517.

2    י”פ התשס׳׳ד, עמ' 1431.

תיקון הודעה על העברת סמכויות

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי”ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952/ אני מתקן את ההודעה2 כך שבטור א' המילים ”המנהל הכללי” - יימחקו. י”ב באדר א' התשע׳׳א (16 בפברואר 2011) (חמ 3-677)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1    ס”ח התשי”ב, עמ' 354.

2    י”פ התשס”ד, עמ' 1428.

תיקון הודעה על העברת סמכויות

לפי חוק השמות, התשט”ו-1956 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק השמות, התשט”ו-11956, אני מתקן את ההודעה2 כך שבטור א' המילים ”המנהל הכללי” - יימחקו.

י”ב באדר א' התשע׳׳א (16 בפברואר 2011) (ח”מ 3-1183)

אליהו ישי

שר הפנים

1    ס”ח התשט”ז, עמ' 94.

2    י”פ התשס׳׳ד, עמ' 1431.

תיקון הודעה על העברת סמכויות

לפי חוק הדרכונים, התשי”ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הדרכונים, התשי”ב-11952, אני מתקן את ההודעה2 כך שבטור א' המילים ”המנהל הכללי” - יימחקו.

י”ב באדר א' התשע׳׳א (16 בפברואר 2011) (חמ 3-692)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1    ס”ח התשי”ב, עמ' 260.

2    י”פ התשס׳׳ד, עמ' 1430.

מינוי קצינות מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן למבוגרים, לעניין החוק האמור:

מורן בר-עם סרברה, ת”ז XXXXXX928 - במחוז באר שבע והדרום; קרן סול הרדן, ת”ז XXXXXX922 - במחוז ירושלים; נאטור סמאח, ת”ז XXXXXX365 - במחוז תל אביב והמרכז; עדי שוורץ, ת”ז XXXXXX964 - במחוז באר שבע והדרום; אלדה כהן, ת”ז XXXXXX163 - במחוז תל אביב והמרכז. כ”א בטבת התשע׳׳א (28 בדצמבר 2010) (חמ 3-141)

יצחק הרצוג

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס”ח התשל”א, עמ' 88.

ילקוט הפרסומים 6214, י”א באדר ב' התשע׳׳א, 17.3.2011 3164