גיליון 6215 עמוד 1 מתאריך 24/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


י״ח באדר ב' התשע״א    6215    24 במרס

עמוד

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד........... 3226

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה לפי חוק מימון

מפלגות................................................................................. 3226

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 3226

מינוי מנהל לשכת הוצאה לפועל........................................ 3226

מינוי ממונים ופקידי גבייה.................................................... 3226

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות לפי חוק

הכניסה לישראל............................................................... 3227

אישור לפי חוק שעות עבודה ומנוחה................................ 3227

מינוי מפקח לפי חוק הטיס, 1927, ולפי חוק רישוי

שירותי התעופה............................................................... 3227

מינוי ועדת ערר לרישוי לפי תקנות הטיס (רישיונות

לעובדי טיס)........................................................................ 3227

הודעה בדבר בחירה של סגן ממלא מקום ראש

המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור...................... 3227

הודעה בדבר בחירה של סגני ראש עיריית בית שמש... 3228 תיקון הודעה בדבר הסכמת המנהל לפי תקנות

הרוקחים (תכשירים)........................................................ 3228

החלטה להחיל את ביקורת המדינה ................................... 3228

הודעה על סיום השבתת בית משפט.................................. 3228

הודעות על מחיקת תאגיד סוכן מכס מפנקס סוכני המכס 3228 הודעה על מתן הוראות ליועצי השקעות......................... 3229

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון..........................

הודעה בדבר קביעת תקנים...................................................

הודעה בדבר שינוי וביטול תקנים.......................................

הודעה על מינוי וביטול מינוי של מפקחים לפי חוק

רשות העתיקות.................................................................

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים.................................

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים.....

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של מכון

ויצמן למדע........................................................................

הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט של אוניברסיטת

בן גוריון בנגב.....................................................................

תיקון הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית ירושלים..

מינוי יושב ראש ועדת ערר לארנונה (רעננה) .................

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה (כפר תבור).. הודעות על מינוי מנהלי ארנונה (כפר תבור וגני תקוה)

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות............................

הודעה על בקשה לחידוש רישום ........................................

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות...........................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות בתי הדין הרבניים.....................................................

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

3229

3229

3229

3230 3230 3230

3230

3230

3231 3231 3231 3231

3231

3232 3232 3232 3249

3252

3253 3257