גיליון 6215 עמוד 2 מתאריך 24/03/2011הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד

לפי חוק הממשלה, התשס״א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י )להלן - החוק(, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 31)ד( לחוק־יסוד: הממשלה2, העבירה הממשלה את שטח הפעולה - תמיכה במוסדות ציבור המקיימים פעילות חינוכית ללימוד המורשת והעמקת הידע של כוחות המגן והמחתרות בתקופה של טרום המדינה3 מהמשרד לאזרחים ותיקים למשרד החינוך.

בהתאם לסעיף 9 לחוק, הודעה על העברת שטח הפעולה נמסרה לכנסת ביום כ׳׳ד באדר א' התשע׳׳א )28 בפברואר 2011(.

כ׳׳ד באדר א' התשע׳׳א )28 בפברואר 2011( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

3    י״פ התשס״ד, עמ' 3436; התשס״ט, עמ' 811.

הודעה בדבר שינוי סכום תרומה

לפי חוק מימון מפלגות, התשל״ג-1973

בהתאם לסעיף 8 לחוק מימון מפלגות, התשל״ג-11973 )להלן - החוק(, מתפרסמת בזה הודעה על שינוי סכום התרומה לסיעה או לרשימת מועמדים עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, לאמור: החל בכ״ה באדר א' התשע״א )1 במרס 2011( סכום התרומה לפי סעיף 8)ג( לחוק הוא 2,300 שקלים חדשים. י״ז באדר א' התשע״א )21 בפברואר 2011( )חמ 3-66(

ראובן (רובי) ריבלין

_    יושב ראש הכנסת

1 ס״ח התשל״ג, עמ' 52; התשנ״ד, עמ' 114; י״פ התש״ע, עמ' 2615.

הודעה

לפי כללי מינוי דיינים )סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים(, התשנ״ח-1997

לפי סעיף 10א לכללי מינוי דיינים )סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים(, התשנ״ח-11997, מתפרסם בזה שם מועמד לכהונת דיין בבית הדין הרבני הגדול, שעניינו יידון לפני הוועדה למינוי דיינים:

הרב שלמה שפירא.

הודעה זו באה להוסיף על ההודעות הקודמות2.

כ״ז באדר א' התשע״א )3 במרס 2011( )חמ 3-403(

יעקב נאמן

שר המשפטים

_    יושב ראש הוועדה למינוי דיינים

1    ק״ת התשנ״ח, עמ' 87; התשס״ז, עמ' 198 .

2    י״פ התש״ע, עמ' 516, עמ' 2360, עמ' 2700 ועמ' 4054; התשע״א, עמ' 1190.

מינוי מנהל לשכת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4)א( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-11967, אני ממנה את הרשומה מטה, למנהלת לשכת הוצאה לפועל כדקלמן:

שמחה עזרא ת״ז 056606676, למנהלת לשכת הוצאה לפועל בהרצליה במקומה של סיגלית בן-חור2. כ״ז באדר א' התשע״א )3 במרס 2011( )חמ 3-1121(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ״ז, עמ' 116; התשע״א, עמ' 78.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 3684.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1,

אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב מי הגליל בע״מ )להלן - החברה(, לממונה על הגבייה ולפקיד גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס״א-22001 )להלן - החוק(, של תשלומים המגיעים לחברה בעד השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק.

א' באדר ב' התשע״א )7 במרס 2011( )חמ 3-18(

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס״ח התשל״ג, עמ' 46.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 454; התשס״ו, עמ' 345.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1,

אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב מי כרמל בע״מ )להלן - החברה(, לממונה על הגבייה ולפקיד גבייה, לעניין גבייתם, לפי סעיף 39 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס״א-22001 )להלן - החוק(, של תשלומים המגיעים לחברה בעד השירותים שהיא מספקת או הוצאות שהוציאה לפי סעיף 53 לחוק. ל' באדר א' התשע״א )6 במרס 2011( )חמ 3-18(

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס״ח התשל״ג, עמ' 46.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 454; התשס״ו, עמ' 345.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1 אני ממנה את המנהל הכללי של תאגיד המים והביוב מי הוד

ילקוט הפרסומים 6215, י״ח באדר ב' התשע״א, 24.3.2011 3226

1

חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374, ס״ח התשל״ג, עמ' 46.