גיליון 6216 עמוד 1 מתאריך 24/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באדר ב' התשע״א    6216    24 במרס 2011

עמוד

הנחיות ועדת ההיגוי למרכז להשתלות לפי חוק השתלת אברים....................................... 3282

הודעות לפי חוק הצהרות מוות................................................................... 3288

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ........................................................ 3289

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................................................... 3292

הודעות מאת הציבור ..........................................................................3293