גיליון 6216 עמוד 2 מתאריך 24/03/2011הנחיות ועדת ההיגוי למרכז להשתלות

לפי חוק השתלת אברים, התשס׳׳ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9(0(4) לחוק השתלת אברים, התשס׳׳ח-2008י (להלן - החוק), ולאחר קבלת אישורו של המנהל

הכללי של משרד הבריאות לפי סעיף 9(ז) לחוק, קובעת בזה ועדת היגוי למרכז להשתלות (להלן - ועדת ההיגוי) הנחיות לעניין

הקצאה של אברים שניטלו לפי חוק האנטומיה והפתולוגיה, התשי”ג-953ו1 2 (להלן - חוק האנטומיה והפתולוגיה), או שהובאו

לישראל בהתאם להוראות לפי סעיף 6 לחוק:

חלק א': הנחיות להקצאת אברים מתורמים נפטרים פרק 1: כללי - עקרונות ההקצאה

ו. המרכז להשתלות כהגדרתו בסעיף ו לחוק, מנהל מאגר מידע כאמור בסעיף 32 לחוק, שכולל, בין השאר, נתוני בקשות שהגישו מטופלים להירשם במאגר המידע.

2.    קיימת רשימת ממתינים ארצית אחת הכוללת את כל נתוני המטופלים הממתינים להשתלה (להלן - רשימת הממתינים).

3.    כל מטופל תושב ישראל בהתאם להמלצת רופאו זכאי להגיש בקשה להירשם במאגר המידע כאמור בסעיף 24 לחוק.

4.    נתוני המטופלים מתעדכנים באופן רציף והם כוללים פרטים רפואיים שונים.

5.    לכל אבר קיימת מערכת של קריטריונים להקצאה שנקבעים לפי המאפיינים הנדרשים להתאמה בין התורם לנתרם (כמו סוג דם, משקל וגובה) ועל פי מאפייני האבר עצמו מבחינה אימונולוגית (מידת הצורך בהתאמה רקמתית) ועל פי הסיכוי להעניק איכות חיים ולהציל חיים (נתוני גיל, משך זמן המתנה, תוצאות בדיקות דם ועוד); קריטריונים אלה מובנים בתוכנת מחשב שנבנתה והותאמה במיוחד לכל אבר.

6.    נמצא תורם אשר התמלאו לגביו תנאי חוק האנטומיה והפתולוגיה לעניין נתיחת גופתו ונטילת אבר מאבריו לשם השתלה בגופו של נתרם, באחד מבתי החולים בארץ, נתוניו יועברו למרכז להשתלות ויוזנו למערכת הממוחשבת (להלן - המערכת).

7.    המערכת תצליב את נתוני התורם עם נתוני הממתינים לתרומת אברים ותאתר את החולים המתאימים ביותר להשתלה.

8.    ועדת ההיגוי תבצע בקרה תקופתית של ההקצאות ותעדכן את תוכנת ההקצאה בהתאם לצורך ולהתקדמות הטכנולוגית בתחום ההשתלות.

9.    במקרה שבו נמצאו על ידי המחשב שני מטופלים או יותר הזכאים במידה שווה לקבל תרומת אברים, המרכז להשתלות יפנה ליועצים מקצועיים לצורך קיום דיון רפואי וקבלת הכרעה, לאיזה מטופל יוקצה האבר; לא התקבלה החלטה ברובד זה, יוסיף המרכז להשתלות להתייעץ עם מומחים נוספים, שמונו לשם כך במיוחד, ושאינם קשורים או מועסקים בבתי החולים שבהם אמורות להתבצע ההשתלות; במידת הצורך יעורב בקבלת ההחלטה גם יושב ראש ועדת ההיגוי ולעתים אף המנהל הכללי של משרד הבריאות.

פרק 2: הקצאת לב

0ו . עקרונות

(א)    הקצאת לב תיעשה לפי התאמת סוג הדם ומשקל הגוף בין התורם לנתרם ולפי תקופת ההמתנה ברשימת ההמתנה להשתלה; כמו כן תילקח בחשבון חומרת מחלתם של הממתינים להשתלה.

(ב)    רשימת הממתינים נחלקת לשניים, וזאת בהתאם לחומרת המחלה:

(ו) סטטוס 1 - ממתינים במצב דחוף העונים על התנאים האלה:

(א)    חולים שמאושפזים בבית חולים בשל מצבם הקשה, ונזקקים לתרופות באמצעות עירוי רציף לווריד או תמיכה מכנית בעזרת משאבה;

(ב)    ממתינים בעלי לב מלאכותי גם אם אינם מאושפזים באופן רצוף;

(2) סטטוס 2 - ממתינים שנמצאים בביתם, ומצב מחלתם יציב יחסית.

וו . רשימת ממתינים

יכול להירשם ברשימת הממתינים להשתלת לב מי שגילו עד 65.

ילקוט הפרסומים 6216, י״ח באדר ב' התשע״א, 24.3.2011 3282

1

ו ס׳׳ח התשס׳׳ח, עמ' 394.

2

ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 62ו.