גיליון 6216 עמוד 3 מתאריך 24/03/201112 . שיטת ההקצאה

(א)    כאשר נמצא לב להשתלה, יוקלדו למחשב המרכז הלאומי להשתלות סוג דמו של התורם, ומידות גופו (משקל וגובה), ובהתאם לנתונים אלה ינפיק המחשב פלט עם רשימת הממתינים המתאימים שמידות גופם שונה עד 20% ממידות גופו של התורם, תוך מתן קדימות למי שממתין להשתלה פרק זמן ארוך יותר.

(ב)    קיימים שני שיקולים בהחלטת ההקצאה:

(1)    שיקול ראשון - דחיפות רפואית ולכן תרומת הלב תוצע תחילה לממתינים מסטטוס 1;

(2)    שיקול שני - התאמה בסוג הדם בין התורם לממתין כמפורט להלן:

הלב יוצע תחילה לבעלי סוג דם זהה, ואולם אם מביניהם לא קיים ממתין מסטטוס 1, תיבדק האפשרות להשתיל את הלב בממתין מסטטוס 1 בעל סוג דם שתואם לסוג הדם של התורם בכפוף להתאמה במידות הגוף בין התורם לממתין.

(ג)    נמצאו שני מועמדים או יותר המתאימים לאותה תרומת לב, תיערך שיחה בין הקרדיולוגים המטפלים בחולים אלה,

והם יחליטו מי המועמד שמצבו הרפואי קשה יותר ולכן אליו תוקצה התרומה; לא הגיעו הקרדיולוגים להסכמה ביניהם, יכריע קרדיולוג חיצוני שאינו עובד באחד מבתי החולים שבהם מתבצעות השתלות לב, שקבע למטרה זו המרכז להשתלות, לאחר ששמע את הרופאים; לצורך קבלת החלטה נכונה ואמינה, יבקר הקרדיולוג החיצוני את החולים הדחופים בסטטוס 1 במחלקות האשפוז; ביקורים אלה ייעשו מזמן לזמן יחד עם נציג המרכז להשתלות.

פרק 3: הקצאת ריאה

13    . עקרונות

(א)    הקצאת ריאות תיעשה בהתאמה לסוג הדם ולחומרת המחלה, ובהתאמה למידות הגובה והגוף בין התורם לממתין.

(ב)    שיטת ההקצאה מתבססת על ציון LAS - LUNG ALLOCATION SCORED המבוסס על פרמטרים אלה: גיל, משך ההמתנה, סוג מחלת הריאות ותפקודי ריאה הנמדדים לפי כמה פרמטרים.

(ג)    חומרת המחלה: טווח הניקוד (LAS) הוא בין 27 ל-80; ככל שהמצב הרפואי חמור יותר הניקוד יהיה גבוה יותר.

14    . רשימת ממתינים

ניתן להירשם ברשימת הממתינים להשתלה עד גיל 70.

15    . שיטת ההקצאה

(א)    כשמתקבלת תרומת ריאות, יקבל אותה החולה בעל חומרת המחלה הקשה ביותר ואשר קיימת התאמה בינו לבין התורם בסוג הדם ובמידות גובה הגוף.

(ב)    ממתינים להשתלה שמצבם הידרדר עד לצורך בהנשמה וניקוד ^LAS שלהם מעל 70, יהיו זכאים לקבל תרומה מתורם בעל סוג דם זהה וגם מתורם בעל סוג דם תואם.

(ג)    מנגנון ההקצאה המפורט לעיל יחול בין אם החולה זקוק להשתלת ריאה אחת ובין אם שתיים.

16    . הקצאה להשתלה משולבת לב-ריאות

(א)    מועמדים להשתלה משובצת של לב וריאה ישובצו ברשימת המתנה לריאה; מועמד שמוגדר דחוף יעלה לראש רשימת הממתינים להשתלת ריאה לאחר התייעצות עם מומחי הריאות מהמרכזים האחרים המשתילים ריאות; לאחר האישור,

רופא הריאות המטפל ידווח למרכז להשתלות.

(ב)    אלה סדרי העדפה:

(1)    ניתנת העדפה של מועמדים להשתלת לב בסטטוס 1 על פני מועמדים להשתלת לב-ריאה;

(2)    מועמד להשתלת לב-ריאות שנמצא בראש רשימת הממתינים לריאות יקבל עדיפות על פני מועמד להשתלת לב בסטטוס 2.

פרק 4: הקצאת כבד

17    . עקרונות

קיימות שתי שיטות הקצאה להשתלת כבד - למבוגרים ולילדים, כמפורט להלן:

18    . הקצאת כבד במבוגרים

שיטת הקצאה במבוגרים נקראת (MELD (Model for End stage Liver Disease והיא מבוססת על נוסחה מתמטית כמפורט להלן שפותחה באחד ממרכזי ההשתלות החשובים בארצות הברית; שיטה זו אומצה על ידי הארגון האמריקני לחלוקת אברים (UNOS), ובהמשך גם על ידי רוב ארצות המערב וביניהן ישראל:

3283 ילקוט הפרסומים 6216, י״ח באדר ב' התשע״א, 24.3.2011