גיליון 6216 עמוד 7 מתאריך 24/03/2011(3) הוא או בן משפחתו מדרגה ראשונה תרם בחייו כליה, אונת כבד או ריאה, שלא לנתרם מסוים לפי סעיף 21 לחוק;

הקדימות תינתן מיום פרסום הנחיות אלה ברשומות ואילך.

(ב)    קטין מתחת לגיל 18 או מי שהוכרז פסול דין לא ייכללו בנוהלי הקדימות שבפרק זה, אלא הקצאת האברים להשתלה בעבורם תתבצע בלא כל שינוי מנוהלי ההקצאה שהיו קיימים ערב פרסומן של הנחיות אלה והמפורטים בחלק א'.

(ג)    בכל מקרה של הקצאת אבר להשתלה שבו תיווצר קדימות מועמד מבוגר על פני ילד או על פני פסול דין רק בשל זכאות המבוגר לקדימות לפי סעיף קטן (א), יוקצה האבר לילד או לפסול הדין ולא למבוגר;

למען הסר ספק יודגש כי קטינים מתחת לגיל 18 מוחרגים מנוהלי הקדימות לפי פרק זה על אף העובדה שעל פי החוק קטין מגיל 17 רשאי לחתום על כרטיס הסכמה לתרומת אברים.

(ד)    קדימות למי שהוא או קרובו חתמו על כרטיס הסכמה תינתן בחלוף שנה ממועד פרסום הנחיות אלה ברשומות ולאחר תקופת המתנה של שלוש שנים כאמור בסעיף קטן (א)(1), ואולם מי שחתם על כרטיס הסכמה במהלך השנה האמורה, חתימתו תזכה אותו או את קרובו, לפי העניין, בקדימות, גם אם לא חלפה התקופה של שלוש השנים.

(ה)    בהנחיות אלה, ”בן משפחה מדרגה ראשונה” - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, בלבד.

31. פירוט הקדימות

אופן מתן קדימות בעת הקצאת כל אחד מהאברים הנתרמים להשתלה יהיה בנסיבות שלהלן:

כבד MELD מספר נקודות

ריאות LAS מספר נקודות

לב

כליה/כליה-לבלב מספר נקודות

סיבות למתן קדימות

2

10

עלייה לראש הרשימה בסטטוס 2

2

חתימת המועמד על כרטיס הסכמה לתרום אברים

0.5

2.5

עלייה ברשימת הסטטוס 2 לאחר המקודמים בשל חתימתם

0.5

חתימת קרובי משפחת המועמד (קרוב אחד בלבד)

3.5

15

עלייה לראש הרשימה בסטטוס 2 לפני המקודמים בשל חתימתם

3.5

תרומה בפועל מקרוב שנפטר או תרומה מהחי שלא לנתרם מסוים

32. הנחיות נוספות

(א)    מבין המועמדים להשתלת אבר שהם בעלי מספר זהה של נקודות, יקבל קדימות בעת הקצאה המועמד שצבר את הנקודות בהתאם לקריטריונים הרפואיים המפורטים בחלק א' ושלא על סמך נוהלי הקדימות המפורטים בחלק ב'.

(ב)    במקרה שבו מצבו הרפואי של מועמד להשתלת לב, ריאה או כבד שאינו זכאי לקידום בשל חתימה על כרטיס הסכמה, מחייב את קידומו לרשימת עדיפות עליונה (סטטוס 1 בלב, חולה מונשם או עם LAS מעל 70 בריאה וסטטוס 1 או עם MELD מעל 30 בכבד) הוא יקודם לראש הרשימה לפי נוהלי ההקצאה הכלליים המפורטים בחלק א' ובלי להתחשב בעובדת אי-זכאותו לקידום; ואולם אם ברשימת המועמדים בעדיפות העליונה להקצאת האבר יימצאו ברגע נתון שני מועמדים זהים מבחינה רפואית בעבור התרומה הקונקרטית, תינתן עדיפות בהקצאה למועמד הזכאי לקדימות לפי נוהלי הקדימות האמורים.

(ג)    הקניית קדימות בשל חתימה על כרטיס תרומה תינתן רק אם החותם הביע את נכונותו לתרומת אברים לאחר המוות,

ולא הגביל את חתימתו לרקמות בלבד.

(ד)    מועמד להשתלה לא יוכל לצבור נקודות בשל התקיימות כמה קריטריונים לקדימות, ואולם אם התקיים בו יותר מקריטריון אחד, ייזקף לזכותו סכום הנקודות הגבוה מביניהם.

(ה)    בכל אירוע של תרומת אברים, תיבדק שוב הזכאות לקדימות בסמוך להקצאת האברים.

(ו)    אדם שביטל חתימתו על כרטיס תרומה לאחר שהוא או בן משפחתו מדרגה ראשונה זכו בקדימות בהשתלת אבר בשל החתימה, לא יהיה זכאי עוד לקדימות בעתיד גם אם יחדש את חתימתו על כרטיס התורם, ובלבד שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טיעוניו לפני ועדה שתתכנס לצורך כך.

(ז)    הרופאים שרשמו להשתלה חולה שהוא פסול דין, ימציאו למרכז להשתלות מסמכים רשמיים המאשרים זאת.

ט”ז באדר א' התשע׳׳א (20 בפברואר 2011) (חמ 3-4156)

רפאל ביאר

יושב ראש ועדת ההיגוי למרכז להשתלות

3287 ילקוט הפרסומים 6216, י”ח באדר ב' התשע׳׳א, 24.3.2011