גיליון 6217 עמוד 1 מתאריך 28/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


כ״ב באדר ב׳ התשע״א    6217    28 במרס

עמוד

מינוי סגני מנהלים לפי פקודת    מס    הכנסה....................... 3298

מינויים והרשאות עוזרי פקיד שומה לפי הפקודה

האמורה................................................................................ 3298

הודעה על מינוי חברה למועצה מייעצת לפי חוק הנפט. 3299

אישור להאריך תנאים לפי חוק התכנון    והבנייה.......... 3299

הודעה על הטלת תפקיד לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 3299

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

הודעה בדבר ביטול הסכם קיבוצי......................................

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין.....................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה.......................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................

הודעות מאת הציבור...............................................................

עמוד

3299

3299

3300 3300

3321

3322