גיליון 6218 עמוד 1 מתאריך 30/03/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ד באדר ב' התשע״א    6218    30 במרס 2011

עמוד

הודעה שמונים וארבע על תיקון רשימת אתרי העתיקות........................................... 3329

הודעה שמונים וארבע על תיקון רשימת אתרי העתיקות

לפי חוק העתיקות, התשל׳׳ח-1978

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(א) לחוק העתיקות, התשל״ח-1978י, אני מודיע בי רשימת אתרי העתיקות1 2, תתוקן כדלקמן:

3329 ילקוט הפרסומים 6218, כ״ד באדר ב' התשע״א, 30.3.2011

1

י ס׳׳ח התשל׳׳ח, עמ' 76; התשמ׳׳ט, עמ' 88.

2

י״פ התשב״ד, עמ' 1349; התשב״ה, עמ' 1446; התשכ׳׳ז, עמ' 630 ועמ' 2158; התש׳׳ל, עמ' 734; התשל״ב, עמ' 1286; התשל׳׳ג, עמ' 1824; התשל״ז, עמ' 474; התש״ם, עמ' 1437; התשמ״ב, עמ' 886; התשמ״ד, עמ' 3532; התשמ״ז, עמ' 193; התשמ״ח, עמ' 2766; התש״ן, עמ' 3386; התשנ״א, עמ' 1279, עמ' 1850 ועמ' 3548; התשנ״ב, עמ' 989 ועמ' 3812; התשנ״ג, עמ' 878, עמ' 1732, עמ' 2904 ועמ' 4014; התשנ״ד, עמ' 78, עמ' 1945 ועמ' 3841; התשנ״ה, עמ' 447, עמ' 2683 ועמ' 3870; התשנ״ו, עמ' 3030 ועמ' 3347; התשנ״ז, עמ' 9, עמ' 2549 ועמ' 4092; התשנ״ח, עמ' 784, עמ' 2572, עמ' 3937 ועמ' 5194; התשנ״ט, עמ' 1338, עמ' 2013, עמ' 3083 ועמ' 4789; התש״ס, עמ' 779, עמ' 907, עמ' 1947, עמ' 2107, עמ' 2473, עמ' 2569, עמ' 2698, עמ' 2706, עמ' 3733, עמ' 3821, עמ' 4095, עמ' 4689 ועמ' 4925; התשס״א, עמ' 165, עמ' 625, עמ' 737, עמ' 1411, עמ' 1269, עמ' 2083, עמ' 2147, עמ' 2300, עמ' 2887 ועמ' 3851; התשס״ג, עמ' 3281; התשס״ד, עמ' 2621; התשס״ה, עמ' 985 ועמ' 3141; התשס״ו, עמ' 3239; התשס״ז, עמ' 1433; התשס״ח, עמ' 1167; התשס״ט, עמ' 2135 ועמ' 4552; התשע״א, עמ' 725.