גיליון 6219 עמוד 1 מתאריך 31/03/2011ילקוט הפרסומים

כ״ה באדר ב' התשע״א


6219


31 במרס 2011


עמוד

דין וחשבון על ערבויות מטעם המדינה לשנות הכספים 2007, 2008 ו-2009 .............................3434

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.......................... 3437

הודעה בדבר רשימת מפעילים לפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם

(שירות אזרחי).......................................................................3443

הודעות לפי חוק התכנון והבניה............................................................3449

הודעות מאת הכונס הרשמי...............................................................3452

הודעות מאת הציבור...................................................................3452