גיליון 6220 עמוד 1 מתאריך 04/04/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט באדר ב' התשע״א    6220    4 באפריל 2011

עמוד


עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 3474

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים................................. 3474

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים..................................... 3475

הודעה בדבר סכומי אגרה לפי תקנות נתיבים מהירים

(אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים).. 3475 הכרזות על אזורים נגועים במחלת הניוקסל................... 3475

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית ירושלים............... 3476

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 3477

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות........................ 3484

הודעות מאת הציבור................................................................ 3486

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 3520