גיליון 6221 עמוד 1 מתאריך 06/04/2011עמוד

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 3522

מינוי ממלא מקום נציג ראש הממשלה לוועדה

הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות״ 3522

מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................................... 3522

הארכת מינוי קאדי לכהונה בפועל..................................... 3522

מינוי מזכיר הוועדה למינוי קאדים..................................... 3522

הודעה בדבר החלטת הוועדה למינוי קאדים מד׳הב... 3522 מינוי ועדה מייעצת לפי חוק החברות הממשלתיות.. .. 3523 הסמכת מפקחי רחצה לפי צו הסדרת מקומות רחצה

(סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים).......... 3523

מינוי מפקחים לפי חוק חג המצות (איסור חמץ)............ 3523

מינוי ממלאת מקום לנציג השר להגנת הסביבה

בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז הדרום. 3523

מינוי קציני מבחן למבוגרים................................................... 3523

מינוי וביטול מינוי קציני מבחן לנוער................................ 3524

ביטול מינוי חוקרת מיוחדת לפי חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית

או נפשית)............................................................................ 3524

מינוי ושינוי מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים,

חולי נפש ונעדרים).......................................................... 3524

מינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסעד

(טיפול במפגרים)...............................................................

מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק אימוץ ילדים...............

הודעה על הארכת מינוי חברה בוועדת ערר לפי

חוק שירותי הסעד............................................................

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירות הדת

היהודיים (ניהול מועצות).............................................

הודעה בדבר בחירה של סגנית ראש עיריית כרמיאל... הודעה בדבר בחירה של סגן ממלא מקום ראש המועצה

המקומית קדימה-צורן...................................................

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה ................................

הודעות על מתן נזיפות לרופאים וטרינריים....................

הודעות על עיבוד סטטיסטיקה.............................................

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים.................................

הודעות על הסמכת פקחים בעיריית גבעתיים,

בעיריית דימונה ובמועצה האזורית גלבוע ...........

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין.......

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות.......................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות מאת הציבור................................................................

2011

עמוד

3524

3525

3525

3525

3525

3525

3525

3526

3526

3527

3528

3528

3529 3529 3534


רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' בניסן התשע״א    6221    6 באפריל