גיליון 6221 עמוד 23 מתאריך 06/04/2011א.ד.ח.א. אינטרנשיונל בע״מ

(ח״פ 51-245265-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 13.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד שגיא דותן, מרח' היצירה 18, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

שגיא דותן, עו״ד, מפרק

ד.אור מוצרים יחודיים בע״מ

(ח״פ 51-235463-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 13.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רונן ליבוביץ, מרח' בלוך 48, תל אביב, טלפון 03-5624456, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

רונן ליבוביץ, עו״ד, מפרק

שלמה יפעת בע׳׳מ

(ח״פ 51-115199-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יוסף בן בנימין, מרח' השיטה 2/10, יקנעם עילית, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יוסף בן בנימין, עו״ד, מפרק

די.אי.אי. אחזקות והשקעות (998ו) בע׳׳מ

(ח”פ 51-269638-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי כהן, מרח' צבי הנחל 1, אזור התעשייה, עמק חפר, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

עדי כהן, מפרק

מרכז מיפל לטיפול ויעוץ למשפחה בע״מ

(ח״פ 51-218060-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה יעקב, ת׳׳ז XXXXX142, מרח' העוגן 17, חולון, למפרקת החברה.

שרה יעקב, מפרקת

טלרן תעשיות בע״מ

(ח״פ 51-223641-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן רוזנטל, ת׳׳ז XXXXX245, מרח' דולב 6, תל מונד, למפרק החברה.

רן רוזנטל, מפרק

חנית טקסטיל בע״מ

(ח״פ 51-391135-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

3543 ילקוט הפרסומים 6221, ב' בניסן התשע״א, 6.4.2011