גיליון 6221 עמוד 24 מתאריך 06/04/2011של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתמר אמסטרדם, ת׳׳ז XXXXXX506, מקיבוץ העוגן 42880, למפרק החברה.

איתמר אמסטרדם, מפרק

משה ג. בע״מ

)ח״פ 51-404842-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד לילך קינן, ת׳׳ז 034440339, ממשרד עורכי הדין צפורי, קינן ושות', רח' יגאל אלון 155, תל אביב 67443, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

לילך קינן, עו״ד, מפרקת

אפוקשיא יציקות (2007) בע׳׳מ

(ח״פ 51-394833-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו״ח אלכס שחם, מרח' יגאל אלון 155, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אלכס שחם, רו״ח, מפרק

עבדי - ברקוביץ חברת עורכי דין בע״מ

(ח״פ 51-326155-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שלמה ברקוביץ, מרח' עמינדב 23, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

שלמה ברקוביץ, עו״ד, מפרק

גולדהר סקיורטיס בע״מ

(ח״פ 51-324537-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מיכל גולדהר, למפרקת החברה.

בלי לפגוע באמור בפקודה, עוד הוחלט כי המפרק יבצע את תפקידו מכוח המינוי ועל פי כל דין בלא קבלת תמורה מהחברה; כי כל סמכות הנתונה למפרק לפי הפקודה תהיה נתונה למפרק; וכי כל ההוצאות וההיטלים הכרוכים בהליכי הפירוק מרצון ישולמו מתוך נכסי החברה לפני כל תביעה אחרת.

מיכל גולדהר, מפרקת

רון כהן יזמות נדלן ונכסים בע״מ

(ח״פ 51-387567-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד קרן כהן בלחרסקי, מרח' דרך מנחם בגין 132, תל אביב 67021, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

קרן כהן בלחרסקי, עו״ד, מפרקת

פעוטבע בע״מ

(ח״פ 51-265677-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי חיון, ת״ז 055453427, מרח' רמב״ן 18, ראשון לציון, למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים 6221, ב' בניסן התשע״א, 6.4.2011 3544