גיליון 6221 עמוד 25 מתאריך 06/04/2011כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

מרדכי חיון, מפרק

יורם שחר יעוץ ומחשוב בע״מ

(ח׳׳פ 51-447365-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 14.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם שחר, ת״ז 054139654, מרח' יצחק טבנקין 21, תל אביב 69353, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יורם שחר, מפרק

דנפלסט תעשיות מתקדמות בע״מ

(ח״פ 51-272787-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 15.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד מיכל צרפתי, מרח' ז׳בוטינסקי 168, מגדל שקל, קומה 8, בני ברק, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

מיכל צרפתי, עו״ד, מפרקת

יאיר פלסט בע״מ

(ח״פ 51-219349-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד מיכל צרפתי, מרח' ז׳בוטינסקי 168, מגדל שקל, קומה 8, בני ברק, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

מיכל צרפתי, עו״ד, מפרקת

זילברשטיין מרפאות שיניים בע״מ

(ח״פ 51-183962-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחמה זילברשטיין, ת״ז 001436427, מרח' הבשן 4, תל אביב, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

נחמה זילברשטיין, מפרקת

אבי ארד חברת עו״ד

(ח״פ 51-335417-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד שגיא קהלני, ת״ז 031383052, מרח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

שגיא קהלני, עו״ד, מפרק

תמורה נאמן פיתוח נדל״ן בע״מ

(ח״פ 51-251284-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 15.3.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד אריאל-זכאי, מדרך בן גוריון 1, קומה 30, בני ברק, למפרק החברה.

3545 ילקוט הפרסומים 6221, ב' בניסן התשע״א, 6.4.2011