גיליון 6222 עמוד 1 מתאריך 10/04/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ו' בניסן התשע״א    6222    10 באפריל 2011

עמוד

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, 1940, חוק המים, חוק למניעת מפגעים, חוק שמירת הניקיון,

חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, חוק הדרכים (שילוט), חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

וחוק שמירת הסביבה החופית.................................... 3558

הודעה על מתן הוראות המפקח והממונה ועל מועד תחילתן לפי חוק הפיקוח על שירותיים פיננסיים (ביטוח), חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ ושיווק ומערכת וסליקה

פנסיוניים)............................................................................ 3558

הודעות על מיזוג חברות......................................................... 3559

עמוד

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 3560

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט........................ 3562

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת״ל 31 -

דרך מס' 2 בקטע חבצלת-זכרון יעקב....................... 3563

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים מס' תת״ל/38 -

שדרוג כביש 65.................................................................. 3567

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3571

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 3574

הודעות מאת הציבור................................................................ 3617